IncassoKlacht

Wanneer iemand een klacht heeft over een incassodienstverlener, dan kan die klacht worden ingediend bij de desbetreffende incassodienstverlener. Zij zullen die klacht dan in behandeling nemen overeenkomstig hun klachtenregeling. Is de klager na de behandeling van de klacht niet tevreden over de afhandeling, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij IncassoKlacht. IncassoKlacht zal het geschil aan de hand van haar geschillenregeling afhandelen. 

Bij de behandeling van de klacht staan de Wet kwaliteit incassodienstverlening, het Besluit kwaliteit incassodienstverlening, de Regeling kwaliteit incassodienstverlening bij de uitspraak centraal.  

IncassoKlacht registreert alle klachten die bij haar binnenkomen. Betreft de klacht een incassodienstverlener die niet bij Stichting NowID is aangesloten, dan kan de klacht enkel in behandeling worden genomen met toestemming van de desbetreffende incassodienstverlener. 

De Commissie van IncassoKlacht bestaat uit onafhankelijke leden die worden genoemd door het bestuur van Stichting NowID. De leden hebben geen binding met de incassodienstverlener waartegen de klacht wordt ingediend.

De klager is € 49,00 aan IncassoKlacht verschuldigd voor het behandelen van de klacht. Dit worden de klachtenkosten genoemd. De Incassodienstverlener moet de klager dit geld terugbetalen op het moment dat de klacht gegrond wordt verklaard.

De Commissie van IncassoKlacht brengt een bindend advies uit. Een bindend advies moet altijd worden nagekomen. Partijen zijn namelijk akkoord gegaan met het reglement van IncassoKlacht. Alleen de rechter kan een bindend advies vernietigen.

De klachtprocedure

Hieronder geven wij kort en bondig de klachtprocedure stap voor stap weer. Zo heeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten. Ons doel? Om samen met u én de incassodienstverlener tot een oplossing te komen. Dat kan in de vorm van mediation, een onderlinge schikking of een bindend advies.

1

INDIENEN

U dient uw klacht in. Dit kan via het daarvoor bestemde webformulier of door de klacht te sturen naar klacht@incassoklacht.nl. De onderwerpregel van de e-mail moet in elk geval het woord ‘Klacht’ en de naam van de desbetreffende Incassodienstverlener bevatten.

De Klacht bevat in elk geval de volgende gegevens:

 • uw volledige naam;
 • uw adres- en contactgegevens;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht en de gedraging die tot de klacht heeft geleid;
 • de naam van de incassodienstverlener waarover wordt geklaagd;
 • voor zover bekend, de personen binnen de incassodienstverlener waarop de klacht
  betrekking heeft;
 • de datum of tijdsperiode waarin deze klacht zich heeft voorgedaan;
 • alle relevante documenten.

2

REGISTREREN

Alle klachten die bij IncassoKlacht binnenkomen, worden geregistreerd. Binnen vijf werkdagen ontvangt u per e-mail een bevestiging van de indiening van de klacht.

De Commissie beoordeelt na de registratie of de klacht in behandeling kan worden genomen. De Commissie neemt een klacht niet in behandeling wanneer (bijvoorbeeld) de klacht door de rechter werd of wordt beoordeeld.

Indien de klacht betrekking heeft op een incassodienstverlener die niet is aangesloten bij Stichting NowID, dan wordt de desbetreffende incassodienstverlener om toestemming voor het behandelen van de klacht gevraagd.

Mocht de Commissie uw klacht niet in behandeling nemen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

3

BEHANDELEN

Nadat de klacht in behandeling wordt genomen, vragen wij u (indien nodig) om aanvullende informatie. Ook vragen wij u om het klachtengeld van € 49,00 te betalen.

Vervolgens vragen wij de incassodienstverlener om te reageren op uw klacht.

Indien de Commissie het nodig vindt dan kan een mondelinge behandeling worden gelast waarbij u en de incassodienstverlener de mogelijkheid krijgt om mondeling op de zaak en op vragen van de Commissie te reageren. Ook kan de Commissie een deskundige inschakelen om de klacht te onderzoeken. Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd.

Het is mogelijk dat u gedurende de behandeling van de klacht alsnog samen met de incassodienstverlener de klacht oplost. Die oplossing kan (indien gewenst) worden vastgelegd in een bindend advies.

4

AFHANDELING

Op het moment dat de Commissie alle standpunten heeft verzameld, de eventuele deskundige haar conclusies heeft gedeeld en een eventuele mondelinge behandeling is afgerond, zal de Commissie een uitspraak doen over uw klacht. De Commissie beslist met meerderheid van stemmen. U ontvangt de uitspraak (in de vorm van een bindend advies) van de Commissie. De uitspraak bevat in elk geval:

 • de onderbouwing van de klacht;
 • de namen van de leden van Commissie;
 • de naam van de incassodienstverlener en uw naam;
 • de dagtekening.

Het bindend advies moet worden nagekomen. Er staat geen hoger beroep open. Alleen de rechter kan de uitspraak vernietigen. Komt de incassodienstverlener de uitspraak niet na, neem dan eerst contact met haar op. Helpt dit niet, neem dan contact met ons op. Wij informeren u over de te nemen vervolgstappen.

Veelgestelde vragen

Het kan natuurlijk zijn dat u vragen hebt. Veel van de gestelde vragen zijn al beantwoord. Neem gerust even de tijd om te kijken of ook uw vraag al eens is beantwoord.

 

Wenst u toch liever persoonlijk contact? Kijk dan op de contactpagina. 

Het indienen van een klacht kost € 49,00. Wordt uw klacht gegrond verklaard? Dan moet de incassodienstverlener u dat bedrag terugbetalen.